Rambler's Top100 Что это такое и как с этим бороться ? - forum.privet.cz
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Что это такое и как с этим бороться ?
Павлик Морозов
сообщение 9.2.2016, 15:04
Сообщение #1

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 224
Регистрация: 3.1.2011
Пользователь №: 2 177Číslo jednací Praha

ČTÚ-136 853/2013-631/I. vyř. - SuO 27.1.2016

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 129 odst. 1 zákona

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 150 odst. 1 správního řádu v řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu tento

příkaz:

I. Návrhu navrhovatele T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4 (dále jen "navrhovatel"), právně zastoupen: Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, IČO 714 45 579, se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 17000 Praha 7 (dále jen "advokát navrhovatele"), zn. 53382272, se vyhovuje a odpůrce СССP s.r.o., IČO 279 35 647, se sídlem Tomkova 591/13, , 1100 Praha (dále jen "odpůrce"), je podle § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit dlužné ceny za poskytnutou službu elektronických komunikací, v celkové výši 1 588,00 Kč a příslušenství, za čísla 731 176 550, 731 183 485

zúčtovací období

od - do

ve výši (Kč)

úroky z prodlení ve výši % (p. a.)

úroky z prodlení

od - do

13.9.2012 — 12.10.2012 1 123,00 7,00 1.11.2012 — do zaplacení

13.10.2012 — 12.11.2012 465,00 7,00 4.12.2012 — do zaplacení

to vše do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet č. 000000-14001100/5500, pod variabilním symbolem 9053382272.

II. Odpůrce je podle § 129 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit navrhovateli náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva ve výši 200,00 Kč za uhrazený správní poplatek, dále ve výši 3 146,00 Kč za právní zastoupení, a to vše do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet č. 14001100/5500, pod variabilním symbolem 9053382272.

Odůvodnění:

Dne 28. 12. 2013 bylo na návrh navrhovatele zahájeno správní řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu elektronických komunikací mezi navrhovatelem a odpůrcem u čísel uvedených ve výroku.

K tomuto řízení správní orgán uvádí, že ačkoliv je od 1. 1. 2014 účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle přechodného ustanovení se řídí práva a povinnosti, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

IČO: 70106975 2/2

Na podporu svých tvrzení, že odpůrce dluží navrhovateli částku v celkové výši 1 588,00 Kč a příslušenství, předložil navrhovatel správnímu orgánu podle § 52 správního řádu důkazy (doklady), kterými jsou: Plná moc advokáta, substituční zmocnění a doklad o registraci plátce DPH založeny u ČTÚ, Objednávky služeb, VPST, dlužná vyúčtování poskytnutých služeb.

Po přezkoumání důkazních prostředků dospěl správní orgán k závěru, že uvedený dluh skutečně vznikl, je nesporný a odpovídá za něj, v souladu s § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, odpůrce. Vzhledem k tomu, že návrh byl podán důvodně a správní orgán považuje skutková zjištění za dostatečná, rozhodl tak, jak uvedl v I. výroku tohoto příkazu.

Ohledně úroků z prodlení je nutno konstatovat, že prodlení odpůrce se řídí § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavek navrhovatele na zaplacení úroků z prodlení byl shledán opodstatněným, neboť výše úroků z prodlení nepřekračuje výši úroků stanovenou uvedenými právními předpisy.

V souladu s § 129 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích uplatnil navrhovatel své právo na náhradu nákladů řízení. Navrhovatel požadoval náhradu nákladů správního řízení za zaplacený správní poplatek. Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku, příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 110 písmeno c), a to ve výši 200,00 Kč.

Dále pak uplatnil náklady právního zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a to v celkové výši 3 146,00 Kč včetně DPH (sazba DPH byla požadována ve výši platné v době podání návrhu). Z toho činí 2 420,00 Kč za 2 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, podání návrhu na zahájení řízení — 2x 1 000,00 Kč + 2x 210,00 Kč DPH) a 726,00 Kč za náhradu hotových výdajů ve výši (2x 300,00 Kč + 2x 63,00 Kč DPH).

Podle § 129 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích přizná správní orgán účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování či bránění práva v plné výši proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel měl v daném řízení plný úspěch, rozhodl správní orgán o náhradě nákladů řízení tak, jak uvedl ve výroku II. tohoto příkazu.

Poučení:

Proti tomuto příkazu může odpůrce ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho doručení podat odpor k Českému telekomunikačnímu úřadu, a to v počtu dvou stejnopisů na adresu Český telekomunikační úřad, odbor pro oblast Praha, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats, anebo na adresu: podatelna@ctu.cz v případě, že účastník řízení disponuje uznávaným elektronickým podpisem. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

Olga Suchánková v. r.

odborný referent

Otisk úředního razítka

Za správnost: Olga Suchánková, 27. 1. 2016

Vypraveno dne: 27. 1. 2016

Как на это реагировать ? Рассчитывались с ними полностью. Какое то оборудование... Но только сегодня заглянули в схранку. Или никак не реагировать ?
Будем рады услышать любые советы.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Watson
сообщение 9.2.2016, 15:37
Сообщение #2

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 30
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 1 377Добрый день! Оборудованием могут быть телефоны либо модемы, которые вы брали в "рассрочку" или аренду у оператора. Если у вас остались доказательства оплат, подавайте odpor и приложите копии. Обязательно реагируйте, я когда-то нарвался на штраф в 10000 от CTU.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павлик Морозов
сообщение 9.2.2016, 15:59
Сообщение #3

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 224
Регистрация: 3.1.2011
Пользователь №: 2 177Мы не поздно спохватились ? Там пишут про какие-то 8 дней.
Я Вас понял так, реагировать в любом случае, а штраф за что был ? Просто не отвечали ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Watson
сообщение 9.2.2016, 16:35
Сообщение #4

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 30
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 1 377Подать odpor можно в течение 8-и дней от даты вручения вам письма, проверьте. Я бы отреагировал, CTU - государственный регулятор телекоммуникационного рынка всей республики. Мой штраф был связан с поздней подачей отчетности в CTU от юридического лица. Борьба и встречи с ними ни к чему не привели.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaa
сообщение 9.2.2016, 17:04
Сообщение #5

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 765
Регистрация: 14.12.2007
Пользователь №: 91Цитата(Watson @ 9.2.2016, 16:35) *
Подать odpor можно в течение 8-и дней от даты вручения вам письма

В датовой схранке есть fikce doručení и через 10 дней после доставки письмо считается принятым безусловно.

Цитата(Павлик Морозов @ 9.2.2016, 15:04) *
Рассчитывались с ними полностью. Какое то оборудование... Но только сегодня заглянули в схранку. Или никак не реагировать ?
Будем рады услышать любые советы.

27 января был приказ, +10 дней доставка - это 5.2, т.е. 8 дней на протест ещё идут. Офис ČTU у вас в Праге (я подавал протест в офис в Гр.Кралове), так запросите nahlížení do spisu. Там же сможете подать протест при необходимости.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павлик Морозов
сообщение 9.2.2016, 17:16
Сообщение #6

Группа: Участник privet.cz
Сообщений: 224
Регистрация: 3.1.2011
Пользователь №: 2 177Благодарю.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 19.11.2018, 10:51
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Geo Visitors Map